La loi relative à la continuité des entreprises / De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Woord vooraf door Stefaan De Clerck

Une réflexion critique de la loi La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est entrée en vigueur le 1er avril 2009. Cette loi, qui remplace celle de 1997 sur le concordat judiciaire, était attendue de longue date (...) Lees verder


Une réflexion critique de la loi

La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est entrée en vigueur le 1er avril 2009. Cette loi, qui remplace celle de 1997 sur le concordat judiciaire, était attendue de longue date par le monde des entreprises. En effet, c'est en 2004 qu’avaient débuté, sous l’impulsion de la FEB, les travaux de réforme de la loi sur le concordat. Le législateur a cherché à briser le carcan trop rigide de l’ancien concordat judiciaire. La loi nouvelle offre une plus grande marge de manoeuvre pour aider les entreprises en difficulté, selon une procédure plus souple et moins onéreuse. En ces temps difficiles, la palette élargie d’instruments juridiques que la loi met à la disposition des entreprises, tombe à point nommé.


Cet ouvrage contient les rapports qui ont été présentés lors du colloque que la FEB a organisé le 25 mars 2009, en présence du ministre de la Justice, Stefaan De Clerck. Des auteurs de renom, dont plusieurs ont participé de près à l’élaboration de la loi, commentent les nouveautés introduites par cette importante réforme et abordent certaines questions pratiques relatives à la réorganisation d’entreprises en difficulté.

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen is op 1 april 2009 in werking getreden. De bedrijfswereld


wachtte al lang op deze nieuwe wet, die de wet van 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord vervangt. De werkzaamheden ter hervorming van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord waren immers al in 2004 begonnen, onder impuls van het VBO.


De wetgever heeft geprobeerd het te strakke keurslijf van het vroegere gerechtelijk akkoord te doorbreken. De nieuwe wet biedt meer


manoeuvreerruimte om noodlijdende bedrijven te helpen, met een soepeler en minder dure procedure. In deze moeilijke tijden komt het verruimde palet aan juridische instrumenten dat de wet ter beschikking van de ondernemingen stelt als geroepen.


Dit werk bevat de verslagen die werden gepresenteerd tijdens het colloquium dat het VBO op 25 maart 2009 heeft georganiseerd, in aanwezigheid van minister van Justitie Stefaan De Clerck. Vermaarde auteurs, van wie er verscheidene van nabij hebben meegewerkt aan het uitwerken van de wet, lichten de nieuwigheden toe die door deze belangrijke hervorming worden ingevoerd en gaan in op bepaalde praktische kwesties met betrekking tot de reorganisatie van noodlijdende bedrijven.


Paperback - Meertalig 72,00 €

InfoVoor meer informatie over BTW en andere belatingsmogelijkheden, zie hieronder "Betaling & BTW".

Gegevens


Uitgever
Anthemis
Auteur
Stan Brijs, Yves Brulard, Bart De Moor, Charles Gheur, Sophie Jacmain, Philippe Lambrecht, Jean-Philippe Lebeau, Lieven Monserez, Etienne Riguelle, Michel Tison, Ivan Verougstraete, Alain Zenner,
Woord vooraf door
Stefaan De Clerck,
Taal
Frans, Nederlands
Categorie uitgever
> Recht > Economisch, financieel en handelsrecht
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
Voor het eerst gepubliceerd
01 januari 2010
Type werk
Gebeurtenissen

Paperback


Publicatie datum
01 januari 2010
ISBN-13
9782874552038
Omvang
Aantal pagina's hoofdinhoud : 285
Code
81865
Formaat
17 x 24 x 1,5 cm
Gewicht
485 grams
Aanbevolen verkoopprijs
72,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Book Preview


Schrijf een reactie

Inhoud


Sommaire – Inhoud 5
Voorwoord 7
Préface 9
Du concordat judiciaire à la continuité des entreprises 11
Philippe Lambrecht – Charles Gheur
1. La genèse de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises 11
2. La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire :
constat d'échec 15
3. Objectifs de la réforme du concordat judiciaire 17
4. Présentation générale de la loi relative à la continuité des
entreprises 18
5. Mesures conservatoires et instruments « pré-procéduraux » 21
A. La collecte des données et les enquêtes commerciales 21
B. Le médiateur d'entreprise 21
C. Le mandataire de justice 23
D. L’accord amiable 23
6. La procédure de réorganisation judiciaire 24
A. Dispositions générales : le « tronc commun » 24
B. La réorganisation judiciaire par accord amiable 30
C. La réorganisation judiciaire par accord collectif 30
D. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de
justice 31
7. Conclusion 35
De gegevensverzameling, de handelsonderzoeken en de ondernemingsbemiddelaar
in de wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen 37
Bart De Moor
1. Inleiding 37
2. Oorzaken van het mislukken van de wet op het gerechtelijk
akkoord 38
A. Negatieve publiciteit 38
B. Een tekort aan preprocedurele instrumenten 41
C. De toepassingswijze van de CAO 32bis 42
D. De aansprakelijkheid van de commissaris inzake opschorting 42
E. De rigiditeit en de kosten van de procedure in het algemeen
43
3. De belangrijkste doelstellingen van de hervorming 43
4. Meer (aandacht voor) preprocedurele instrumenten 44
5. Meer procedurele instrumenten (tijdens de opschorting) 45
6. Een betere omgang met de noodzakelijke publiciteit van de
procedure 46
7. De gegevensverzameling 46
8. De kamer voor handelsonderzoek 47
9. De ondernemingsbemiddelaar 48
A. Begripsomschrijving 48
B. De toegevoegde waarde van de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar
49
10. Andere mandatarissen in de wet betreffende de continuïteit
van de ondernemingen 54
A. De (preprocedurele) gerechtsmandataris van artikel 14
WCO 55
B. De aanstelling van een gerechtsmandataris tijdens
de opschorting (art. 27) 55
C. De gerechtsmandataris bij overdracht onder gerechtelijk
gezag (art. 60) 55
D. De facultatieve voorlopige bestuurder (art. 28) 56
11. Conclusie 57
Le champ d’application de la loi relative à la continuité des
entreprises (L.C.E.) – L’accord amiable – Le principe du
« portail » 59
Jean-Philippe Lebeau
1. Champ d’application de la loi (article 3 L.C.E.) 59
2. L’accord amiable (article 15 L.C.E.) 63
3. L’entrée dans la procédure de réorganisation judiciaire
(P.R.J.) : le principe du portail 66
Introduction 66
A. Comment la loi favorise-t-elle l’entrée du débiteur dans
la P.R.J. ? 68
B. Quels sont les garde-fous mis en place par le législateur ? 73
De reorganisatie van een onderneming in het kader van een
collectief akkoord 77
Stan Brijs – Sophie Jacmain
Inleiding 77
A. Een oud scenario in een nieuwe context 77
B. Wijzigingen ten opzichte van de wet op het gerechtelijk
akkoord - relevantie van de bestaande rechtspraak en
rechtsleer 79
C. (Bijna geen) gerechtelijke controle op de schuldenaar 79
1. De vaststelling van het passief 83
A. Van aangifteplicht naar reactieplicht : initiatief ligt bij de
schuldenaar 83
B. Betwisting 85
C. Beslechting van de betwisting – opname provisioneel of
definitief bedrag 85
D. Wijzigingen aan de lijst 86
E. Uitsluiting van strafbedingen – enkel schuldvordering
wegens werkelijk geleden schade toegelaten 87
F. Finaliseren en neerleggen van de lijst 87
2. Het reorganisatieplan 88
A. Opstellen van het reorganisatieplan/algemene inleidende
opmerkingen 88
B. Inhoud van het plan : beschrijvend gedeelte 90
C. Inhoud van het plan : bepalend gedeelte 93
3. Goedkeuring en homologatie van het plan 103
A. Informatie (art. 53 WCO) 103
B. Recht van de schuldeisers om gehoord te worden (art. 54,
lid 1 WCO) 103
C. Stemming (art. 54, lid 2 WCO) 104
D. Verwerping 106
E. Homologatie (art. 55 WCO) 107
F. Rechtsmiddelen tegen het vonnis dat oordeelt over
de homologatie (art. 56 WCO) 108
G. Gevolgen van de homologatie (art. 57 WCO) 109
4. Uitvoering van het plan 110
A. Vergelijking met de wet op het gerechtelijk akkoord 110
B. Lot van de betwiste schuldvorderingen (art. 57 WCO) 110
C. Lot van de niet-opgenomen schuldvorderingen (art. 57
WCO) 111
5. Intrekking van het reorganisatieplan (Art. 58 WCO) 111
A. Geen " wijziging " meer mogelijk onder de WCO 111
B. Vordering tot intrekking 112
C. Vonnis tot intrekking en gevolgen 112
La procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous
autorité de justice 115
Alain Zenner
Introduction 115
A. Objet du présent rapport 115
B. Contributions antérieures 116
C. Réseau « C.A.P. » 117
1. Philosophie de la loi 118
A. Priorité à la sauvegarde de l’entreprise. Droits des créanciers
non ignorés pour autant 118
B. Anticipation de l’intervention judiciaire. Sanctions des
faillites de fait 119
C. Le tribunal de commerce, premier moteur de la réorganisation
judiciaire 120
D. Sûretés issues de la pratique 122
E. Égalité des créanciers 123
F. Sécurité juridique 125
G. Transfert sous autorité de justice 125
H. Doctrine et jurisprudence antérieures, source d’inspiration
éventuelle 127
2. La procédure de transfert et ses effets 128
A. Article 59 – Conditions du transfert et procédure 128
B. Article 60 – Nomination d’un mandataire de justice
chargé du transfert 129
C. Article 61 – Réglementation sociale du transfert sous
autorité de justice 130
D. Article 62 à 64 – Modalités d’exécution du transfert –
Décision du tribunal 133
E. Articles 65, 66 et 68 – Effets du transfert sous autorité de
justice 137
F. Article 67 – Clôture de la procédure à la suite du transfert 139
G. Article 69 – Suspension des voies d’exécution à charge de
sûretés personnelles 139
H. Article 70 – Décharge du débiteur personne physique 140
3. Faire évoluer les mentalités 141
Rechten en garanties van de schuldeisers – De lopende overeenkomsten     143
Ivan Verougstraete
1. Inleiding 143
A. Afwegen van belangen 143
B. Juridische categorieën 144
C. Definities 146
2. Rechten van de schuldeisers bij minnelijk akkoord 148
3. Rechten van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie 150
A. Tussen neerlegging van het verzoekschrift en de eerste
uitspraak 150
B. Schuldeiser en schuldenaar tijdens de opschorting (bepalingen
gemeenschappelijk voor alle types van reorganisatie) 151
4. Rechten van schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie : de
bijzondere regelingen 162
A. Specifieke aspecten van de rechten van schuldeisers bij
reorganisatie door een minnelijk akkoord 162
B. Specifieke aspecten van de rechten van schuldeisers
bi reorganisatie door collectief akkoord 163
C. Specifieke aspecten van de rechten van schuldeisers
bij reorganisatie door overdracht 166
5. Rechtspositie van schuldeisers op het einde van de opschorting 169
De sociale aspecten van een overdracht onder gerechtelijk gezag
in het kader van een gerechtelijke reorganisatie 171
Lieven Monserez
1. De probleemstelling 171
2. De ene insolventieprocedure is de andere niet 176
A. Het arrest Abels 176
B. De aanpassing van de richtlijn betreffende de overgang
van ondernemingen of onderdelen daarvan 178
C. Het arrest Commissie tegen Italië 180
D. De CAO nr. 32quinquies 180
E. Het arrest van het arbeidshof te Luik, afdeling Namen,
van 8 december 2005 181
3. De toepassing van artikel 5 van richtlijn 2001/23/EG op de
GROGG 182
4. Artikel 61 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen 184
A. De moeilijke ontstaansgeschiedenis van artikel 61 185
B. De inhoud van artikel 61 186
Besluit 191
Sauver des groupes ou des filiales de groupes internationaux
dans le cadre de la loi belge ? 193
Yves Brulard
Introduction 193
1. Mesure conservatoire : « Le mandat ad hoc » 198
A. Rappel de la loi 198
B. Rappel du Règlement 199
C. Critique de la loi 201
2. L’accord amiable 204
A. Rappel de la loi 204
B. Rappel du Règlement 204
C. Critique de la loi 205
3. Réorganisation judiciaire par accord amiable ou collectif 206
A. Rappel de la loi 206
B. Rappel du Règlement 209
C. Critique de la loi 237
4. Réorganisation par transfert sous autorité de justice 242
A. Rappel de la loi 242
B. Rappel du Règlement 244
C. Critique de la loi 244
Conclusions 247
L’assurance-crédit, outil de prévention et assurance contre les
défaillances de paiement 249
Étienne Riguelle
Introduction 249
1. Origines, définition, cadre légal de l’assurance-crédit 253
A. Origines 253
B. L’assurance-crédit est une opération d’assurance 255
C. L’assurance-crédit, « de onzichtbare bank » 256
D. Définition de l’assurance-crédit 256
E. Ce que l’assurance-crédit n’est pas : comparaison avec
la caution, la lettre de crédit et l’affacturage 258
F. L’assurance-crédit et la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre 260
2. Composantes de l’assurance-crédit 261
A. Le risque 261
B. La rémunération de l’assureur – La prime 267
C. L’indemnisation 268
D. Le recouvrement 270
3. Cession du bénéfice de la police 271
4. Modalités et adaptation de l’assurance-crédit aux besoins des
assurés 272
5. Responsabilité de l’assureur-crédit 272
6. Les acteurs présents sur le marché 274
7. Développements récents liés à l’assurance-crédit 275
A. Complément d’assurance-crédit public 275
B. Suppression de la taxe sur les assurances 277
Conclusion 278